Falco Travel

Regulamin przewozu osób oraz bagażu w firmie Falco Travel

 1. Obowiązkiem pasażera jest posiadanie ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
 2. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie, a także do stosowania się do poleceń kierowcy oraz obsługi pojazdu.
 3. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, a także palenia tytoniu i e-papierosów.
 4. Obowiązkiem pasażera jest stawienie się na czas we wcześniej ustalonym miejscu zbiórki. Niedotarcie na czas może skutkować odjazdem samochodu bez pasażera.
 5. Przewoźnik może nie zabrać lub zostawić podczas trasy pasażera, w przypadku gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, a także gdy zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów lub kierowcy, oraz gdy zagraża bezpieczeństwu podróżujących, punktualności i ciągłości przejazdu.
 6. Przewoźnik może pozostawić pasażera na trasie w przypadku jego wykroczeń celnoskarbowcyh.
 7. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom, kierowcy oraz na mieniu firmy.
 8. Pasażer może odpowiadać finansowo za zanieczyszczenie lub uszkodzenie pojazdu.
 9. Przewoźnik nie odpowiada za ewentualne zniszczenia bagażu podróżnych, zobowiązując się jednocześnie do jak najlepszego obchodzenia się walizkami oraz torbami podczas pakowania i wypakowania z bagażnika.
 10. W przypadku awarii pojazdu uniemożliwiającej dalszą podróż, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia w ciągu 24h pojazdu zastępczego.
 11. Przewoźnik ma prawo powierzyć przewóz danej osoby innemu przewoźnikowi.
 12. Dzieci do 16 roku życia mogą podróżować samodzielnie jedynie na podstawie upoważnienia  podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
 13. Podróżujący zobowiązuje się do potwierdzenia telefonicznego aktualności rezerwacji na dzień przed podróżą.
 14. Obowiązkiem podróżującego jest podanie dokładnego adresu zbiórki oraz docelowego podróży. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z powodu podania błędnego adresu przez pasażera.
 15. Pasażer ma prawo do posiadania dużego bagażu do 30 kg, oraz bagażu podręcznego. Kierowca ma prawo żądać dodatkową opłatę za nadbagaż. Fakt ten powinien zostać zgłoszony do biura przed podróżą.
 16. Zabrania się przewozu rzeczy niedozwolonych.
 17. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 18. Za przewożony bagaż całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
 19. Na przewóz zwierząt należy uzyskać każdorazowo zgodę z biura.
 20. Pasażer ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego czasu przerw w podróży aby nie powodować opóźnień podczas podróży.
 21. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście lub listownie na adres Przewoźnika lub za pomocą poczty elektronicznej.
 22. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:  a) opisanie zaistniałych okoliczności, b) wnoszone zastrzeżenia.
 23. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
 24. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
 25. Bagaż nieodebrany przez Pasażera będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 26. Przewoźnik nie odpowiada ze przedmioty pozostawione oraz zgubione w pojeździe podczas podróży.
 27. Obowiązkiem pasażera jest zapięcie pasów bezpieczeństwa.
 28. Z chwilą dokonania rezerwacji Pasażer akceptuje warunki regulaminu firmy FALCO TRAVEL.
 29. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z przyczyn niezależnych od niego niezależnych (np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym czy zamknięcie granic), oraz wynikające z nich dalsze nieokreślone skutki.
 30. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem przewoźnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje zaistniałe w trakcie przebywania  pasażera w pojeździe.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem